Programma

De provincie Gelderland zet groots in op de viering van dit bevrijdingskroonjaar. Met -onder andere- de werkgroep “Veluwe Remembers” wordt onderlinge samenhang in programmering en samenwerking/uitwisseling gestimuleerd. Veluwe Remembers stuurt aan op een drietal verhaallijnen die verder worden uitgediept en als rode draad binnen de opzet van programmering kunnen dienen op lokaal niveau.

  • Operatie “Market Garden” : september 1944
  • Joodse geschiedenis op de Veluwe : 1940-1945
  • Operatie “Veritable” : april 1945

De “Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe” sluit aan op de geïnitieerde thema’s en de verhaallijnen (met name: operatie Veritable en de Joodse geschiedenis) en wil graag een bijzonder programma ontwikkelen bestemd voor de gehele bevolking van de gemeente Epe en opgezet door verenigingen en instellingen uit de gemeente Epe

Programma op hoofdlijnen en in voorlopige vorm:


Thema: herdenken

Bevrijding door Canadezen “Veritable”, tour historische voertuigen: Onmiddellijk na de laatste grote veldslag bij Otterlo op 16/17 april waarbij 50 Canadezen de dood vonden, is op 17 en 18 april de gemeente Epe bevrijd door het Canadese “B” eskadron, van het 2nd Light Artillery Regiment. In de gemeente Epe zijn geen Canadese landmacht militairen begraven, maar wel een aantal geallieerde omgekomen vliegtuigbemanningen die jaarlijks op 4 mei worden herdacht en op Poppy day in november. We willen op zaterdag 18 april 2020, de datum waarop “Keep Them Rolling” een tour over de Veluwe heeft gepland heeft, deze voertuigen door Epe laten rijden, langs het voormalige gemeente huis (welk pand een monumentale status heeft en waarin nu een brasserie zit) en er een aantal parkeren terwijl onze burgemeester een bevrijdingstoespraak houdt vanaf het balkon van het voormalige gemeentehuis. Zoals dat ook gebeurde in 1945. Daarna zullen er muzikale enz. festiviteiten zijn op dit tegenwoordige horecaplein.

Tentoonstelling vluchtelingen Market Garden en exposities over het verzet en (Joodse) onderduikers: De grote stroom vluchtelingen en vervolgens evacuees uit de stad Arnhem a.g.v. operatie Market Garden hebben voor lange tijd gastvrij onderdak gekregen bij opvanggezinnen op de Veluwe en in onze gemeente. Dit historische gegevens is bij velen onbekend en krijgt aandacht een speciale tentoonstelling.

Herdenkingsconcerten, w.o. “vergeten Joodse componisten”

Joodse geschiedenis en de impact daarvan: De Joodse gemeenschap in de gemeente was doorgaans aangesloten bij de synagoge in Hattem. Inmiddels zijn er 7 namen bekend van Joodse medeburgers die de oorlog niet hebben overleefd. In het druk bezochte museum Hagedoorns Plaatse zal een aparte tentoonstelling worden georganiseerd over het leven van de Joodse gemeenschap op de Veluwe en het lot dat velen heeft getroffen. De tentoonstelling zal het hele (toeristen)jaar te zien zijn.

Concerten in de Grote kerk van Epe, de Wieken in Vaassen: Er zijn diverse verenigingen en koren die al grootse plannen hebben voor muzikale herdenkingsconcerten. Zo zal de Harmonie van Epe in samenwerking met omringende korpsen een 100 koppige formatie samenstellen voor een groots concert met nieuwe partituur. Diverse koren zullen optredens verzorgen op 5 mei

Eren geallieerden, 4 mei herdenkingen

Diverse andere activiteiten


Thema: beseffen

Programma 21 basisscholen groep 7/8

Programma VO RSG Epe

Vrijheidsontbijt scholieren met ouderen

Thematische lezingen met aansprekende inleiders. In de maanden maart , april, mei en juni worden een aantal gratis te bezoeken thematische lezingen georganiseerd op diversen plaatsen in de gemeente.

  • De bevrijdingsoperatie “Veritable” door vnl. de Canadezen.
  • Het verzet in de provincie Gelderland.
  • De Joodse geschiedenis/vervolging op de Veluwe/Gelderland.
  • De huidige onzekere politieke situatie, bedreigingen voor onze democratie.
  • Een vluchteling en zijn/haar betekenis van vrijheid.
  • De invloed/gevaar van cyber, datamisbruik en “fake news”.
  • … Nader te bepalen onderwerpen.

Uitgifte magazine “VRIJ” huis aan huis in de gemeente Epe


Thema: beleven (en vieren)

Taptoe: We zullen een grootse taptoe met tenminste 5 muziekkorpsen / pipers organiseren op zondagmiddag 19 april in Vaassen.

Festival “bevrijding” in samenhang met optocht voertuigen: De optocht van historische voertuigen vindt in nauwe samenwerking met “Keep Them Rolling” plaats. Zaterdag 18 april rollen de voertuigen Epe binnen. De historische tocht zal in Epe bij het voormalig raadhuis halt houden om hier door de burgermeester van Epe ontvangen te worden. Hij zal vanaf het balkon de bevrijdingsspeech uitspreken die zijn voorganger, burgermeester Diepenhorst op 19 april 1945 uitsprak. De tocht van KTR zal in Epe door de Oude Wisselseweg trekken omdat kort na de oorlog in 1946 hier de Zilverdoorns met de bladvorm van de Maple Leaf zijn geplant. Er is toentertijd uit dankbaarheid voor de Canadese bevrijders gekozen voor deze bomen. In het voorjaar van 2018 zijn meerdere van deze bomen bij een storm omgewaaid, de gemeente Epe plant in het najaar van 2019/voorjaar 2020 zestig nieuwe bomen. De doorkomst van de optocht van historische legervoertuigen heeft dus een symbolische waarde.

Lasershow met thema oorlogsgeschiedenis in Epe en bevrijding: Er zal een lasershow worden georganiseerd in het centrum van Epe met als thema de oorlogsgeschiedenis, verzet, Joodse geschiedenis, bevrijding en vrijheid. Uiteraard in de open lucht en vrij toegankelijk voor iedereen.

Oriëntatietochten aan de hand van markante punten, sluit aan op “groot” Veluwse route.

Sportactiviteiten: Bij deze activiteiten zal ook de uit Epe afkomstige Ronald Groen herdacht worden. Ronald Groen sneuvelde bij militaire operaties in Afghanistan.

Bevrijdingsgame.

Buurtversieringen met thema vrijheid, Theater/straattoneel, Foodtruck festival.